Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v  internetovém obchodě www.nalepkydobytu.cz

obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Těmto obchodním podmínkám jsou nadřazeny veškeré platné zákony a vyhlášky, zejména pak Občanský zákoník, zákon na ochranu spotřebitele a zákon o ochraně osobních údajů. V případě nesouladu nebo neupravení v níže uvedeném je třeba postupovat dle platných zákonů a vyhlášek.

Provozovatel e-shopu: Radek Mikel ; Zelená 312 ; 76001 Zlín

e-mail: obchod@nalepkydobytu.cz

IČO: 42613698

(dále jen “prodávající”)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.nalepkydobytu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen “webové rozhraní obchodu”).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s ním výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce webového rozhraní obchodu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log.

Internetový obchod může využívat ke své činnosti soubory cookies. Podrobnější informace o souborech cookies na webu nalepkydobytu.cz – http://www.nalepkydobytu.cz/o_souborech_cookies/

Vymezení pojmů:

Kupní cena – ceny nabízeného zboží a služeb (např. poštovného) jsou uváděny vždy v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, popř. jiná smlouva, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně kupující – spotřebitel a na druhé prodávající/dodavatel jakožto podnikatel. Spotřebitelské smlouvy jsou uzavírány v souladu s § 1810 a násl. OZ.

Prodávající/dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu produkty nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při jednání, uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel – je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně doporučení týkajících se rozměrů, materiálu, technologie výroby a dalších specifikací, jejichž požadavek kupující může vznést v rámci svého přání na úpravu. Kupující – spotřebitel není však těmito doporučeními vázán a může své odlišné nebo jakékoliv další požadavky uvést ve formuláři, který je k tomuto účelu určen. Ceny zboží upravovaného na přání kupujícího budou sjednány individuálně a prodávající má právo požadovat peněžní zálohu na tyto úpravy. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího – spotřebitele (§ 1837 písm. d).

Zboží lze objednat jeho vložením do virtuálního Košíku a vyplněním elektronického formuláře webového rozhraní obchodu nepřetržitě 24 hodin denně. Svým souhlasem s obchodními podmínkami kupující stvrzuje, že zná rozsah objednávky, jakož i že zná konečnou cenu objednávky, a to vyjma případů, kdy není možno, pro dodatek, odchylku nebo specifické přání úpravy nad rámec, ve webovém rozhraní obchodu uvedených doporučení pro přání na úpravu, ujednat konečnou cenu objednávky jinak než na základě dohody smluvních stran po odeslání objednávky.

Po dokončení objednávky je automaticky odeslána kopie objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Registrovaní uživatelé mohou svou objednávku překontrolovat po opětovném přihlášení do té části webového rozhraní obchodu, která je určena pro registrované uživatele, a to kliknutím na odkaz Vaše objednávka. Proces vyřízení objednávky započne nejdéle následující pracovní den ode dne odeslání objednávky. O stavu vyřízení objednávky je kupující informován e-mailem.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Prodávající je vždy povinen uzavření smlouvy potvrdit. Není –li možno objednané zboží ze strany prodávajícího dodat, zejména pak pro skutečnost, že:

a) zboží se již nevyrábí nebo ho nelze dodat ve velikosti podle přání kupujícího;

b) zboží je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě nedostupné;

c) vybraný materiál je na úpravu zboží podle přání kupujícího nevhodný nebo ho nelze vůbec použít;

d) se výrazným způsobem změnila cena zboží;

e) byla zjištěna typografická chyba u zboží (popis, fotografie, cena, atd.);

f) objednávka nesplňuje potřebné náležitosti,

musí být prodávajícím objednávka bez zbytečného odkladu odmítnuta. Prodávající se pro takový případ zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a informovat ho o tomto stavu. Pokud již bylo zboží zaplaceno zálohovou fakturou, bude kupujícímu, po provedení storna, vrácena kupní cena, a to bankovním převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde pouze ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek, bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl bude vrácen bankovním převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou.

Dodatek, odchylka nebo specifické přání úpravy, uvedené kupujícím – spotřebitelem ve formuláři, který je k tomuto účelu určen, je prodávajícím akceptován vždy, vyjma případů, je –li prodávajícím objednávka bez zbytečného odkladu odmítnuta.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující může požádat prodávajícího o zrušení objednávky, má –li k tomu vážného důvodu.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1.  dobírkou – při převzetí zásilky kupujícím od smluvního přepravce  – dle aktuálně nabízených způsobů platby a přepravy

2. bezhotovostně – plabou předem–  v České republice bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2500303584/2010, vedený v CZK u Fio banka, a. s. IBAN: CZ3420100000002500303584 .

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy (objednávky). V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo, pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo úhradu úplné kupní ceny předem, a to i v případě zaslání objednávky mimo území ČR. Ve všech případech o těchto úhradách rozhodne prodávající, kupující je o této skutečnosti vyrozuměn telefonicky a e-mailem.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura – daňový doklad  a aplikační návod (vyhrazena možnost zasílání faktur a návodů elektronickou poštou). Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce, příp. svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od přepravce, nebo při osobním odběru.

Objednávka je archivována v databázi internetového obchodu a spolu s platnými Obchodními podmínkami, uzavřenými v době objednávky, je přístupná pro pozdější kontrolu.

4. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

Dle ustanovení § 1837 OZ, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího – spotřebitele (§ 1837 písm. d).

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Pro takový případ je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím – spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající nehradí náklady kupujícího – spotřebitele spojené s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu – spotřebiteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na dodání jsou v takovém případě vráceny v hodnotě ceny nejlevnější možné přepravy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá, nebo prodávajícímu, způsobem hodnověrně vylučujícím opak, prokáže, že zboží prodávajícímu doručil.

5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO – PODNIKATELE OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující – podnikatel má právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení OZ.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Expedice zboží probíhá zpravidla do pěti (5) pracovních dnů, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na dodací adresu uvedenou v objednávce. O případných, předem neočekávaných, problémech s dodáním zboží bude kupující vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V případě nedodržení této podmínky prodávajícím, může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat úplnou neporušenost obalu, resp. obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad či nedostatků je povinen tuto skutečnost ihned oznámit přepravci a reklamovat u něj poškození přebírané zásilky. V případě porušení obalu, resp. obalů, který může nasvědčovat možnosti neoprávněného vniknutí do zásilky, kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen sepsat s přepravcem okamžitě zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splnila všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ve vztahu k porušení obalu, resp. obalů zásilky nemusí být brán zřetel.

Úplný výčet možností a druhů přepravy a jejich cen je uveden na http://www.nalepkydobytu.cz/rady-pred-nakupem/

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, JEDNÁ –LI SE O KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za skutečnost, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že v době, kdy kupující – spotřebitel zboží převzal:

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, pokud takové ujednání chybí, pak takové vlastnosti, které prodávající popsal na webovém rozhraní obchodu nebo které kupující očekával s ohledem k povaze zboží či na základě reklamy prodávajícím prováděné na webovém rozhraní obchodu;

2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

1. zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

2. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

3. použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu – spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, pak má kupující – spotřebitel právo:

1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady;

2. na odstranění vady opravou věci;

3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;

4. odstoupit od smlouvy.

Kupující – spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující – spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující – spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu – spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující – spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující – spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující – spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující – spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas, může kupující – spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující – spotřebitel změnit bez souhlasu kupujícího.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci je kupující – spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu a na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující – spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující – spotřebitel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, začíná běžet od dojití zboží do místa určení.

Kupující – spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se v ostatním řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, JEDNÁ –LI SE O KUPUJÍCÍHO – PODNIKATELE

Pro kupujícího – podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení OZ následující:

1. výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné;

2. při nepodstatném porušení smlouvy má kupující- podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího;

3. při podstatném porušení smlouvy má kupující – podnikatel nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením úplné výše kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku eventuálních zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

SHARE WITH FRIENDS:  
        
          

Přihlášení

Lost password?

View your shopping cart